plan cmentarza

plan cmentarza – można otworzyć powiększenie

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
 
Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
 
1. Cmentarz Farny w Gnieźnie jest własnością Parafii pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie, ul. Farna 6, tel. 61 426-15-55.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania.
3. Cmentarz jest otwarty od godz. 7.00 do nastania zmroku.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
8. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w Biurze Parafialnym, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
10. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie.
13. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę za przedłużenie miejsca grobu (tzw. pokładne). Zastrzeżenie to ma skutek na 20 lat i może być odnowione.
14. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
15. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
· dla zwłok dzieci do lat 6:
długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
· dla pozostałych zwłok:
długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,
odstępy – od każdego boku po 0,5 m,
· dla urn ze szczątkami zwłok:
długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
 16. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,
odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
17. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące
wymiary:
długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,
odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.
18. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
19. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
20. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.  
21. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
22. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.
23. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
24. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
25. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w Biurze Parafialnym szkic nagrobka z jego wymiarami i projektowanymi napisami, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
26. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
27. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
28. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w Biurze Parafialnym, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
29. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 
 
Administrator cmentarza